ImagePaspoort

Algemeen
Om te kunnen reizen heeft u een paspoort nodig. Het paspoort geldt als officieel reisdocument en identiteitsbewijs en heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Het paspoort kan niet worden verlengd, wel vernieuwd. De aanvrager van een reisdocument moet altijd persoonlijk het reisdocument aanvragen.


Aanvragen voor of ten behoeve van een minderjarige
Personen vanaf 18 jaar kunnen zelfstandig een paspoort aanvragen. Personen jonger dan 18 jaar moeten  toestemming van de ouder(s), die de ouderlijke macht uitoefen(t)en, hebben om een paspoort te kunnen aanvragen. Indien het gezag over een minderjarige wordt uitgeoefend door een voogd(es), is een voogdijverklaring en toestemming van de voogd(es) vereist. In verband met deze toestemming van beide ouder(s) of voogd(es) moeten ouder(s) of voogd(es) meekomen met geldige legitimatiebewijzen. De minderjarige(n) moet(en) persoonlijk aanwezig zijn als zij een eigen paspoort wil(len) verkrijgen.


Beschrijving van kinderen in paspoort ouders
Kinderen beneden de 16 jaar kunnen in het paspoort van een of beide ouders worden bijgeschreven (kosten Nafl. 10,-- per kind). Op verzoek van ouders worden kinderen in het paspoort bijgeschreven. Dit gebeurt niet automatisch. Ouders moeten elkaar schriftelijk toestemming verlenen tot bijschrijving. Daarbij moeten – in verband met deze toestemming – de geldige legitimatiebewijzen van ouder(s) worden meegebracht.
Ook indien de kinderen reeds in het oude reisdocument stonden bijgeschreven, moet toch opnieuw toestemming tot bijschrijving worden gegeven. Bijschrijving van kinderen in het paspoort van de erkenner is toegestaan, mits de erkenner de ouderlijke macht (beschikking rechter) dan wel de voogdij over de bij te schrijven persoon bezit. Hiervoor is eveneens toestemming en persoonlijk verschijning van ouders vereist.
Een kind dat in een paspoort staat bijgeschreven, kan alleen in gezelschap van de houder meereizen.

Aanvraagprocedure
Een paspoort moet door de persoon zelf worden aangevraagd aan de loketten van de Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen.
Indien het gaat om een paspoort voor minderjarige kinderen of bijschrijving van minderjarige kinderen in een paspoort, moeten de kinderen bij de aanvraag ook meegaan.

Identiteit van aanvrager
Voor het verkrijgen van de nodige zekerheid omtrent de identiteit van de aanvrager is een geldig identiteitsbewijs nodig. Dit kan zijn:
·  Een paspoort
·  Een identiteitsbewijs (sédula)
·  Een rijbewijs
Bij het ontbreken van een geldig identiteitsbewijs wordt door de ambtenaar een nader onderzoek ingesteld om uw identiteit vast te stellen. Zolang niet voldoende zekerheid omtrent de identiteit van aanvrager kan worden verkregen, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

In geval van invalide aanvrager
Personen die invalide zijn, kunnen zich persoonlijk bij BSB&V melden en ter plekke aangeven, dat zij niet in staat zijn bij de balie te verschijnen. Deze personen, die bijvoorbeeld slecht ter been zijn, geen trappen kunnen lopen of geen lange afstanden kunnen afleggen, kunnen dan in de tuin of op de parkeerplaats in de auto blijven wachten. Een ambtenaar van de BSB&V zal dan naar de invalide aanvrager gaan om  ter plekke de aanvraag af te handelen. Hetzelfde geldt voor minderjarige kinderen, waarvan de ouders invalide zijn.
Voor de invalide persoon die zich niet persoonlijk bij Kranshi kan melden, kan een toestemming formulier bij Kranshi afgehaald worden. De invalide aanvrager dient deze formulier in te vullen en zijn/haar handtekening te plaatsen, welke identiek moet zijn aan de handtekening die op de sédula of paspoort van de aanvrager is geplaatst.

Aanvraag paspoort voor kinderen van gescheiden ouders
Als beide (gescheiden) ouders samen met de kinderen zich bij Kranshi melden, kunnen beide ouders tekenen,
Als alleen één van de ouders zich bij Kranshi met de kinderen meldt, moet hij/zij een bewijs van Voogdijschap bij zich hebben.Voor een bewijs van Voogdijschap moet zij zich bij het Stadhuis kamer no. 12 wenden.


Gestolen of zoekgeraakte paspoort
Bij vermissing van uw oude reisdocument is bij aanvraag van een nieuwe paspoort een schriftelijke politieverklaring (proces-verbaal) van vermissing nodig. Locatie voor het doen van aangifte van vermissing van een paspoort is bij het recherchebureau aan de Garipitoweg. Alvorens bij de politie aangifte van vermissing te doen, dient u bij de afdeling paspoorten van de B.S.B. & V. een verklaring te laten opmaken uit de paspoort administratie. Dit formulier heeft u nodig om bij de politie een proces-verbaal te laten opmaken. Voor iedere vermissing van een reisdocument maakt de politie een procesverbaal op. Het proces-verbaal van de politie bevat een exacte omschrijving van de omstandigheden waaronder de vermissing heeft plaatsgevonden.  Extra Legeskosten: Nafl 100,-. Indien u meerdere malen een paspoort verliest, bedragen de extra legeskosten Nafl 200,-. Bovendien zal de wachttijd langer zijn in geval het vermiste paspoort in het buitenland is afgegeven.


Samengevat
U moet uw paspoort persoonlijk aanvragen. Daarbij moet u meenemen.
· 1 recente, pasfoto (niet ouder dan 3 maanden) kleur of zwart/wit. Zie voorbeeld.
· Het in uw bezit zijnde verlopen reisdocument.
· Nafl. 100,- (deze legeskosten dienen bij de aanvraag te worden voldaan)
· Geldig identiteitsbewijs, sédula of rijbewijs

Paspoortaanvrage voor minderjarige
· De verschijning van ouders in persoon
· Ouders moeten hun geldige legitimatiebewijzen meenemen
· In geval van echtscheiding moet de voogd de voogdijverklaring meenemen
· Als een kind in een ander land dan Curaçao geboren is, moet men een geboorteakte, trouwboek of familieboek meenemen

Beschrijving van kinderen in paspoort ouder
· De schriftelijke toestemming van de ouder
· De geldige legitimatiebewijzen van de ouder
· Bijschrijven van een minderjarige in een paspoort  NAfl.    10,-- per kind
· Paspoort van de ouder waarin het kind wordt bijgeschreven
· Als een kind in een ander land dan Curaçao geboren is, moet men een geboorteakte, trouwboek of familieboek meenemen

In geval van Wijziging
Alleen woonplaats en lichaamslengte kunnen in het paspoort op verzoek worden gewijzigd. Dit kost Nafl. 10,- aan legeskosten. Wanneer u bij huwelijk of huwelijksontbinding de naam van uw echtgenoot wilt laten vermelden of verwijderen, moet u een nieuw paspoort aanvragen.

Belangrijke punten
· Een paspoort is eigendom van de Staat der Nederlanden.
· De houder is verplicht het paspoort zorgvuldig te bewaren.
· Het mag slechts ter beschikking van een derde worden gesteld, indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
· Het eigenmachtig aanbrengen van wijzigingen of aanvullingen maakt het paspoort ongeldig en is strafbaar.
· Het is in het belang van de houder van het paspoort om bij vermissing (door verlies, diefstal of anderszins) zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de plaatselijke politie.
· Veelvoudig buigen van het gelamineerde deel van het paspoort kan beschadiging tot gevolg hebben. Dit voorkomt u door zorgvuldig met het paspoort om te gaan.


Vroegtijdig vernieuwen paspoort:
Normaal gesproken mag een paspoort tenminste 6 maanden voor vervaldatum worden vernieuwd worden. Er bestaan uitzonderingen op deze regel indien er sprake is van een geldig reden:wijziging van naam/achternaam vastgelegd in officiële documenten;reizen naar een land, waar de geldigheidstermijn van het paspoort op een bepaald aantal maanden wordt gesteld.

Teruggave oude reisdocument
Op verzoek van de houder kan het reisdocument onbruikbaar gemaakt worden.
Bevat het nog een geldig visum of een geldige verblijfsvergunning, dan kan het ook op verzoek onbruikbaar gemaakt worden.

Bijzonderheden
Rekening houdend met onverwachte voorvallen is het aanbevolen om een paspoort ruim van te voren aan te vragen om zodoende te voorkomen dat mogelijke reisplannen niet door kunnen gaan!

Kosten

Openingstijden
08.00 - 15.00u (non-stop)

Levertijd van het paspoort
Normaal gesproken is de levertijd 14 dagen-21 dagen na aanvraag van het paspoort. Indien de aanvraag voor een paspoort in behandeling is genomen aan het loket, krijgt de aanvrager een strookje waarop de afhaaldatum vermeld staat.  

Bovengenoemde levertijd kan afwijken:

In geval dat de afgesproken levertijd niet kan worden gehaald zal dit vanuit Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen bekend gemaakt worden.


Instantie
Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen
Roodeweg 42
Tel: 434-1600  Fax: 461-8166


Laatst gewijzigd op: 16 Nov 2005 10:27

Hide details for Documenten in het portaal "Gemeenschap"Documenten in het portaal "Gemeenschap"
Two documents Icon Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen
Two documents Icon Identiteitsbewijs
Two documents Icon Paspoort
Two documents Icon Trouwen
Two documents Icon Voorbereiding op HuwelijksdagDeze informatie is door het Eilandgebied Curaçao gepubliceerd en heeft een informatief karakter. Rechten hieraan worden uitsluitend ontleend aan de toepasselijke wettelijke bepalingen.
©Eilandgebied Curaçao 2000-2004.

Deze site wordt gehost door

Information Technology & Services