Nieuwe Schoolsysteem Op Curacao

Het Nieuwe Schoolsysteem


Funderend Onderwijs

Uitgangspunt voor dit type onderwijs
Het Funderend Onderwijs gaat uit van een ononderbroken leerweg voor leerlingen van 4 tot 15 jaar, verdeeld in drie cycli. De eerste is voor leerlingen 4 tot 8 jaar; de tweede voor kinderen in leeftijd van 8-12 jaar en de derde cyclus is voor jongens en meisjes 12-15 jaar. Met andere woorden dit nieuwe onderwijs type zal gaande weg (tussen 2002 en 2010) het vroegere kleuteronderwijs en de huidige basisschool en basisvorming vervangen door het Funderend Onderwijs.

De onderwijskundige en pedagogisch-didactische kenmerken van het Funderend Onderwijs zijn:

In het Funderend Onderwijs dient in acht educatiegebieden onderricht te worden.

Educatiegebieden
1 Taal, geletterdheid en communicatie
2 Wiskunde
3 Mens en maatschappij
4 Mens, natuur en technologie
5 Culturele en artistieke vorming
6 Gezonde levenstijl en bewegingsonderwijs
7 Sociaal emotionele vorming
8 Algemene mensvorming

Ingrediënten van de invoeringstrategie van het Funderend Onderwijs


Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs - VSBO [Go top pagina]

Het Voorbereidend Secundair Beroeps Onderwijs VSBO is de samenvoeging in het voortgezet onderwijs de BVO en de MAVO. Het onderwijs aan de scholen voor VSBO omvat zolang het Funderend Onderwijs niet geheel is ingevoerd, een tweejarige periode van basisvorming en een tweejarige periode van leerwegen. In de naaste toekomst dient het Funderend Onderwijs in de derde cyclus de basisvorming te bevatten.

Enkele algemene beleidsuitgangspunten

De centrale doelstelling van het VSBO verdeelt in drie aandachtspunten

Gediplomeerden afleveren die werk vinden op de lokale arbeidsmarkt danwel door kunnen stromen naar het secundair beroepsonderwijs.

De leerwegen

De leerwegen omvatten een samenhangend onderwijsprogramma dat gericht is ten eerste op een algemene maatschappelijke voorbereiding en persoonlijke vorming en ten tweede een voorbereiding is op de naar inhoud verwante opleidingen in het Secundair Beroepsonderwijs (SBO).

Ingrediënten van de invoeringstrategie van het Funderend Onderwijs

Sectoren
Sectorprogramma's
Techniek
 • metaal
 • bouw
 • motorvoertuigentechniek
 • ecotechniek
 • instalectro
 • intersectoraal programma techniek
Zorg en Welzijn
 • algemene mensverzorging
 • uiterlijke verzorging
Economie
 • algemene mensverzorging
 • uiterlijke verzorging
 • administratie en commercie

Arbeidsmarktgericht onderwijs

Dit onderdeel in het VSBO is voor leerlingen voor wie met een grote mate van zekerheid vaststaat dat zij een overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering behoeven. (didactiek die gericht is op de vorming van en het onderwijs aan kinderen met leer- en gedragsstoornissen). Tevens dat het volgen van onderwijs in een van de leerwegen niet leidt tot het behalen van een diploma.

De twee delen van het arbeidsmarktgericht onderwijs

De invoeringsstrategie

Havo / VWO nieuwe stijl [Go top pagina]

De indeling


Profielvoorbereidend jaar
Na de basisvorming (te zijner tijd derde cyclus Funderend Onderwijs) stromen de leerlingen door in het profielvoorbereidend jaar, waarin het onderwijs gericht is op een brede vorming en intensieve begeleiding bij oriëntatie op de profielkeuze en aansluitend bij de belangstelling, aard en aanleg van de leerling.

Indeling in profielen:

De profielen

Een profiel is een samenhangend onderwijsprogramma en biedt:

De invoeringsstrategie

Secundair Beroepsonderwijs - SBO [Go top pagina]

Het Secundair Beroepsonderwijs is veel ruimer dan het huidige Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) en Middelbaar Technisch Onderwijs (MTO); het strekt zich ook uit naar opleidingen waarvoor in principe geen diploma voortgezet onderwijs (VSBO) vereist is.

Algemene beleidsuitgangspunten


De centrale doelstelling SBO

De leerwegen

Kwalificatieniveaus

 1. Assistent (opleidingsduur maximaal 1 jaar)
  Eenvoudige, veelal routinematige, semi-geschoolde arbeid, die functiegebon-den kennis en vaardigheden veronderstelt.
 2. Beroepsbeoefenaar (opleidingsduur 2 jaar)
  Geschoolde arbeid die beroepsgebonden kennis en vaardigheden veronder-stelt bij het veelal toepassen van geautomatiseerde routines en standaard procedures en die plaatsvindt in nauwe samenwerking met collega's.
 3. Vakfunctionaris (opleidingsduur 3 à 4 jaar)
  Arbeid waarbij het gaat om het toepassen van te combineren standaard procedures; de beroepsbeoefenaar is volledig en hoofdzakelijk verantwoor-delijk voor het eigen takenpakket en slechts gedeeltelijk voor dat van ande-ren. De veronderstelde kennis en vaardigheden zijn primair beroepsgebon-den en deels beroepsonafhankelijk.
 4. Middenkaderfunctionaris (opleidingsduur 4 jaar)
  Arbeid waarbij de beroepsbeoefenaar medeverantwoordelijkheid draagt voor het werk van anderen en het gehele arbeidsproces. De veronderstelde kennis en vaardigheden zijn hetzij beroepsonafhankelijk, hetzij specialistisch van aard.
Aansluiting
VSBO leerwegen op SBO kwalificatieniveaus: Aangeboden door:
PBL/AGO 1. Assistent Feffik
PBL 2- beroepsbeoefenaar Feffik/RKCS/DOS
PKL/TKL 3- Vakfunctionaris RKCS/DOS/IFE/LPO/Douane
TKL 4- Middenkaderfunctionaris RKCS/DOS/IFE/LPO/Douane

De invoeringsstrategie

[Go top pagina]