EILANDGEBIED CURACAO

bouwvergunning

 

Informatie over behandeling van

aanvragen voor bouwvergunning

 

 


  DIENST RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING

 

 


Hoe lang duurt de behandeling van een aanvraag voor een   bouwvergunning?            

± 6 weken voor bouwaanvragen voor bouwwerken met een bouwwaarde van Nafl. 1 miljoen of minder.

± 8 weken voor  bouwwerken met een bouwwaarde van meer dan Nafl. 1 miljoen.

Voor meer complexe bouwwerken kan de behandelingsduur langer dan 8 weken duren. Het betreft bouwaanvragen voor onder meer:

·    bouwwerken die afwijken van de van toepassing zijnde normen en richtlijnen zoals:

ú    bepalingen van de Bouw- en Woningverordening 1935

ú    bepalingen van het E.O.P.

ú    voorwaarden van verkavelingsplannen, erfpachtsakten of terreinhuurovereenkomsten van het Bureau Domeinbeheer.

·    bouwwerken waarvoor extern advies, van bijv. de Brandweer, DOW en Bureau Domeinbeheer, ingewonnen moet worden.   

·    bouwwerken waarvoor andere vergunning(en) zijn vereist, bijv. Aanlegvergunning, Monumentenvergunning of  Hindervergunning.

Wat voor bescheiden moet ik meenemen voor het afhalen van een bouwvergunning?

Om een bouwvergunning af te kunnen halen dient de aanvrager in het bezit te zijn van:

·    een geldig legitimatiebewijs

·    contant geld of een bankcheque om de resterende legesbedrag te betalen. Dit is het verschil tussen de totale leges en de bij het indienen van de bouwaanvrage betaalde voorschot op de leges.

·    een plakzegel van ƒ 10,--. De aanvrager kan deze plakzegel bij het afrekenen kopen bij de DROV kassa of zelf meenemen.

Kan ik iemand anders mijn bouwvergunning voor mij laten afhalen?

Dit is mogelijk mits het persoon over de volgende bescheiden beschikt.

·    een geldig legitimatiebewijs van zichzelf.

·    een geldig legitimatiebewijs van de vergunninghouder  en

·    een machtigingsbrief, ondertekend door de vergunninghouder.

Kan ik op elk moment een bouwvergunningaanvraag bij de DROV indienen of een bouwvergunning komen afhalen?

Helaas niet, de kassa van de DROV is van 7.45 a.m. tot 11.45a.m.  open voor klanten. Alle financiële transacties, inclusief het betalen van leges, kunnen alleen binnen deze werktijden plaatsvinden.

Met welke betaalmiddelen mag ik bij de D.R.O.V betalingen verrichten?

Betalingen kunnen vooralsnog alleen met contant geld of bankcheques (geen persoonlijke cheques) en in Nederlands-Antilliaans guldens      

Hoe lang blijft een bouwvergunning geldig?

Een bouwvergunning geeft de vergunninghouder het recht om de  noodzakelijke bouwwerkzaamheden eenmaal uit te voeren en vervalt bij voltooiing van het bouwwerk. Geheel of gedeeltelijke reconstructie van gebouwen die om een of andere reden niet meer bestaan is derhalve alleen mogelijk met een nieuwe bouwvergunning.

 

 

Mag ik met  mijn bouwvergunning op elk ander perceel bouwen?  

Nee, een bouwvergunning is perceelsgebonden. Daarmee mag men alleen bouwen op het perceel waarvoor de DROV de vergunning heeft verleend. Het is uiteraard mogelijk om de vergunning over te dragen (verkopen, schenken, e.d.) aan een andere persoon, die van plan is om het goedgekeurd bouwwerk op het oorspronkelijk terrein te bouwen.

Kan de overheid een bouwvergunning  intrekken?

Het Bestuurscollege is conform art. 29 van de Bouw- en Woningverordening 1935 bevoegd om een bouwvergunning in te trekken.

Mag ik de bouwtekeningen van een in behandeling zijnde bouwvergunningaanvraag vervangen?

De aanvrager mag, zonder additionele kosten, de bouwtekeningen van zijn/haar in behandeling zijnde bouwvergunningaanvraag vervangen. Deze mogelijkheid vervalt zodra de vergunning door de DROV is verleend. Na het verlenen van de bouwvergunning is de vergunninghouder, conform art. 21, sub. 1. van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992, no. 20). verplicht om de (resterende) leges te betalen.

Mag ik de bouwtekeningen van een reeds verleende bouwvergunning wijzigen?

Bouwtekeningen behorende tot een bouwvergunning mogen niet gewijzigd worden. De vergunninghouder mag evenmin bouwen in afwijking van de bouwvergunning. Het bouwen in afwijking van een bouwvergunning is in strijd met artikel 7, sub. c. van de Bouw- en Woningverordening. Voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van goedgekeurde bouwtekeningen dient de vergunninghouder opnieuw een bouwvergunning aan te vragen.

Mag ik een in behandeling zijnde bouwvergunningaanvraag intrekken?

Een aanvrager of diens gemachtigde kan te allen tijde zijn/haar in behandeling zijnde bouwvergunningaanvraag intrekken en alle bij de aanvraag ingediende documenten en betaalde voorschot op de leges terugvorderen. Een gemachtigde dient bij het intrekken van de bouwvergunningaanvraag over een geldige legitimatiebewijs, een door de vergunninghouder ondertekende machtigingsbrief en diens legitimatiebewijs te beschikken.

Wie kan ik bellen voor informatie betreffende stand van zaken van mijn bouwvergunningaanvraag?

Gedurende de behandelingstermijn kan de aanvrager, voor informatie betreffende de stand van zaken van zijn bouwvergunningaanvraag, telefonisch contact opnemen met de administratieve medewerker van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht of de bouwinspecteur belast met de beoordeling van zijn/haar bouwaanvraag.

Wat is de taak van de bouwinspecteur van de DROV?

De bouwinspecteur is onder meer belast met de technische toets van de bouwtekeningen. Hij controleert bovendien of uitgezette funderingen en de daaropvolgende bouwwerkzaamheden overeenstemmen met de goedgekeurde bouwtekeningen. Daarnaast is hij ook belast met het bepalen van huisnummers.

Op welke wijze zou ik kunnen reageren op de dienstverlening van de DROV tijdens het bouwaanvragebehandelingsproces?

Klanten kunnen hun mening met betrekking tot de dienstverlening tijdens de bouwvergunningbehandelingsprocess bekend maken door een klachten- en klanttevredenheidsformulier in te vullen en deze bij de DROV in te dienen. De klachtenformulier wordt door de baliemedewerker van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht uitgereikt aan klanten die een bouwvergunningaanvraag zijn komen indienen en de klanttevredenheidsformulier door de kassière bij afhalen van een bouwvergunning.

Waaraan moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor een  huisnummer?

Bouwwerken die in de afbouwfase verkeren of reeds zijn bewoond en aan een weg zijn gelegen die van een straatnaam is voorzien komen in aanmerking voor een huisnummer. De eigenaar van het bouwwerk kan de bouwinspecteur belast met de bouwcontrole in de onderhavige rayon verzoeken om een huisnummer toe te kennen aan het bouwwerk. Bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht krijgt de aanvrager, tegen betaling van Nafl. 12,50 aan legeskosten, een huisnummer met bijbehorende betalingsbewijs mee. De eigenaar moet dit betalingsbewijs kunnen  aantonen  bij het registreren van zijn/haar adres bij de Burgerlijke Stand en bij  het verzoeken om diensten of aansluiting op het leidingsnet van de lokale utiliteitsbedrijven. Bijgebouwen, zoals meidenkamers en bergruimten, komen niet in aanmerking voor een huisnummer.

Hoe berekent DROV de voor een bouwvergunning verschuldigde leges?


1. Bereken de bouwwaarde van het bouwwerk

2. bepaal de bijbehorende legescategorie (of voorschot)

3. bepaal het daarbij behorend vast bedrag

4. bereken het verschil tussen de bouw- en beginwaarde van de  betreffende categorie

5. deel het bovenberekend verschil door duizend en vermenigvuldig de resultaat met het promillage van de betreffende categorie

6. de leges (of voorschot) is de som van deze vermenigvuldiging en de beginwaarde van de aangehouden categorie.

bijv:Nafl. 150.000,00 (zie tabel 2)

categorie 4.

Nafl. 490,00

150.000,00 – 70.000,01= ±Nafl.80.000,00

(80.000,00 : 1000) x 8 =Nafl. 640,00

640,00 + 490,00 = Nafl.1130,00


 

tabel 1: Voorschot op de leges

 

Bouwwaarde in  Nafl.

Leges Nafl.

 

Categorie

beginwaarde

eindbedrag

vast bedrag

promillage

1

0,00

10.000,00

10,00

0

2

10.000,01

40.000,00

10,00

2

3

40.000,01

70.000,00

125,00

1,75

4

70.000,01

200.000,00

235,00

4

5

200.000,01

1.000.000,00

755,00

4

6

1.000.000,01

5.000.000,00

3.955,00

4

7

5.000.000,01

 

19955,00

4

 

tabel 2: Leges

 

Bouwwaarde in  Nafl

Leges Nafl.

 

Categorie

beginwaarde

eindbedrag

vast bedrag

promillage

1

0,00

10.000,00

10,00

0

2

10.000,01

40.000,00

10,00

5

3

40.000,01

70.000,00

250,00

4

4

70.000,01

200.000,00

490,00

8

5

200.000,01

1.000.000,00

1.530,00

8

6

1.000.000,01

5.000.000,00

7.930,00

8

7

5.000.000,01

 

39.930,00

8