Het Eilandelijk Ontwikkelingsplan

Het ruimtelijk ontwikkelings- en volkshuisvestingsbeleid dat nagestreefd wordt in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curacao (EOP) is door de DROV, namens het Bestuurscollege, in overleg met tal van overheidsdiensten en semi-overheidsorganisaties geformuleerd.
Het Bestuurscollege heeft dit beleid geaccoordeerd en de Eilandsraad heeft dit beleid unaniem vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 augustus 1995. De Gouverneur van de Nederlandse Antillen heeft (dd. 06 maart 1997) een beslissing genomen met betrekking tot de tegen het plan ingediende beroepschriften waardoor het EOP onherroepelijk is geworden. Het beleid is zorgvuldig tot stand gekomen in overleg met de relevante instanties en de samenleving.
De Gouverneur van de Nederlandse Antillen onderschrijft dit ook in het Landsbesluit van 06 maart 1997 no. 1, no. 902/JAZ. Het EOP streeft een goede balans na tussen enerzijds ontwikkeling op verschillende gebieden waaronder woningbouw en economische ontwikkeling én het behoud van natuurlijke-, landschappelijke- en recreatieve waardevolle gebieden anderzijds.
Grond is een schaars goed waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden, zeker op een eiland als de onze met een beperkte oppervlakte.
Het is begrijpelijk dat niet iederen zich kan vinden in de inhoud van het gevoerde beleid door de overheid zoals vervat in het EOP. Het beleid beoogt het algemeen belang te dienen en niet altijd stroken individuele en/of groepsbelangen met dit belang. Het is daarom dan ook dat men op kan komen voor zijn/haar belangen door bezwaar aan te tekenen tegen het beleid. Het EOP is geen eindplan. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit plan herzien of gewijzigd worden of  kan er vrijstelling verleend worden van de vastgestelde bestemmingsvoorschriften, rekening houdend met de procedures zoals vastgelegd in het EOP en de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao (EROC).
Thans komt het aan op het daadkrachtig uitvoeren van het beleid dat nagestreefd wordt met het EOP. De ontwikkelingsmogelijkheden die het plan biedt zullen worden aangegrepen. In de loop der tijd heeft de overheid verschillende projecten goedgekeurd die gebaseerd zijn op de ontwikkelingsmogelijkheden waarvoor het EOP een kader biedt. Het betreft projecten op het gebied van onder meer woningbouw, monumentenherstel, toeristische ontwikkeling en bedrijvigheid. Het EOP biedt niet alleen een kader voor ontwikkeling, het schept tevens een waarborg dat de in het kader van dit plan gedane overheids- en particuliere investeringen niet willekeurig door handelingen van derden kunnen worden geschaad.
Het toekomstbeeld dat de overheid met het EOP aanbiedt moet gezien worden als een uitnodiging aan particuliere ontwikkelingsinitiatieven om daarop in te spelen in de wetenschap dat de overheid zich voorneemt door de uitvoering van haar eigen projecten daarvoor gunstige voorwaarden te scheppen.

 


Laatst gewijzigd op: 15 Sep 2003 14:41

Hide details for Documenten in het portaal "Ruimtelijke Ordening & Huisvesting"Documenten in het portaal "Ruimtelijke Ordening & Huisvesting"
Two documents Icon Kaderbeleid Volkshuisvesting/Maneho di Bibienda 2007-2011
Two documents Icon MANEHO DI GOBIERNU DI KORSOU PA INSTALASHON DI ANTENE DI TRANSMISHON PA RADIO I TELEKOMUNIKASHON
Hide details for DomeinbeheerDomeinbeheer
Two documents Icon Inschrijven voor overheidsterrein voor woningbouw
Two documents Icon Inschrijven voor terrein Commercieel
Two documents Icon Vervallen verklaren van erfpachtrecht
Two documents Icon Wijziging op contract of overeenkomst
Two documents Icon Publiek/Privaat Partnerschap Woningbouw
Hide details for Overzicht door DROV af te handelen en afgehandelde verzoekenOverzicht door DROV af te handelen en afgehandelde verzoeken
Two documents Icon Verleende bouwvergunningen eerste kwartaal van 2001
Hide details for Ruimtelijke Ontwikkeling en VolkshuisvestingRuimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting
Two documents Icon Volkshuisvesting
Two documents Icon Het Eilandelijk Ontwikkelingsplan
Two documents Icon STEDELIJK ONTWIKKELINGSPLAN BINNENSTAD WILLEMSTAD 2001-2005. PDF file
Hide details for VergunningenVergunningen
Two documents Icon Formulieren Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting
Two documents Icon Informatiebrochures Dienst Ruimtelijke Ontwikeling en VolkshuisvestingDeze informatie is door het Eilandgebied Curaçao gepubliceerd en heeft een informatief karakter. Rechten hieraan worden uitsluitend ontleend aan de toepasselijke wettelijke bepalingen.
©Eilandgebied Curaçao 2000-2004.

Deze site wordt gehost door

Information Technology & Services